Tạo mọi logo với Dall -E3 chỉ bằng 1 prompt

Tạo mọi logo với Dall -E3 chỉ bằng 1 prompt
[PHONG CÁCH] logo design. [HÌNH ẢNH 1] symbol combined with a [HÌNH ẢNH 2] symbol, title: [TÊN THƯƠNG HIỆU], sub title: [CÂU KHẨU HIỆU]. This logo combines modern and classical elements, color of [MÀU SẮC]. The design is minimal, masterpices
 
[PHONG CÁCH]: luxury, cute, anime, cyberpunk, led RGB, …
 
[HÌNH ẢNH 1] và [HÌNH ẢNH 2]: 2 hình ảnh này sẽ kết hợp với nhau tạo ra biểu tượng cho thương hiệu
[TÊN THƯƠNG HIỆU]: nhập tên thương hiệu của bạn
 
[CÂU KHẨU HIỆU]: nhập slogan, sub text cho thương hiệu của bạn
 
[MÀU SẮC]: có thể kết hợp nhiều màu sắc như ‘red and black’, v.v…
 
B1. Thay đổi từ trong dấu ngoặc vuông phù hợp với thương hiệu của bạn:
[Luxury] logo design. [Head of man] symbol combined with a [hair] symbol, title: [‘LOUD’], sub title: [‘HAIR SALON’] . This logo combines modern and classical elements, color of [luxury golden and black]. The design is minimal, masterpices
 
B2. Trước khi generate thì bỏ dấu ngoặc vuông đi:
Luxury logo design. Head of man symbol combined with a hair symbol, title: ‘LOUD’, sub title: ‘HAIR SALON’ . This logo combines modern and classical elements, color of luxury golden and black. The design is minimal, masterpices