Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 3

Sử dụng Plugin 1001 Bit pro – phần 3

Công cụ tạo hình chiếu lên bề mặt: chú ý là áp dụng với vật thể chưa được group

Chọn toàn bộ vật thể cần chiếu, chọn công cụ, chọn lần lượt 3 điểm trên bề mặt chiếu

Công cụ Extrude theo đường Line: có chức năng tương tự như Follow Me

Bước 1: Chọn đường cần trượt, chọn công cụ
Bước 2: Click bề mặt tiết diện mẫu
Bước 3: Click 1 điểm gốc tại tiết diện, Click điểm bắt đầu của đường dẫn
lệnh Extrude trong 1001 bit pro
Kết quả của lệnh Extrude trong 1001 bit pro

Công cụ Extrude theo phương: ta nhìn hình so sánh

Chọn mặt phẳng cần extrude, Click công cụ, nhập khoảng cách
Kết quả sau cùng

Extrude lên bề mặt

Chọn bề mặt tiết diện, chọn công cụ, chọn bề mặt đích
Kết quả lệnh Extrude theo bề mặt

Công cụ di chuyển điểm

Click chọn công cụ, chọn điểm cần di chuyển

Công cụ xoay quanh mặt

Chọn đoạn cần xoay, chọn công cụ, nhập thông số
Chọn lần lượt 2 điểm của trục cần xoay
Kết quả, ta có thể làm lọ hoa từ trục thẳng tương tự như vậy

Array theo đường thẳng:

Bước 1: Chọn đối tượng, chọn công cụ, thiết lập các tùy chọn và thông số
Bước 2: rê từ 1 điểm cơ sở của đối tượng (ở đây là tâm mặt dưới) đến vị trí bắt đầu của đường Line
Rê tiếp dọc theo chiều dài của Line đến điểm cuối cùng
Kết quả ta được các khối trụ

Array group theo phương: đây là kiểu array theo 2 trục khác nhau

Bước 1: Chọn đối tượng, chọn công cụ, chọn tùy chọn, nhập thông số
Bước 2: Chọn điểm cơ sở trên đối tượng, kéo rê đến tâm vị trí cần array
Bước 3: Click lần lượt 2 điểm theo 2 phương
Kết quả việc array theo phương

Polar Array: xoay vòng theo trục đứng

Bước 1: Chọn đối tượng, chọn công cụ, thiết lập các thông số
Bước 2: click lần lượt 2 điểm theo trục
Kết quả ta được, kích thướt tính từ đáy của vật thể dưới cùng
ứng dụng làm cầu thang xoay theo từng bậc