Các phím tắt trong SketchUp

Các phím tắt trong SketchUp
Phím tắt điều hướng và thao tác chọn đối tượng
Thao tác sao chép và vẽ đối tượng
Các phím tắt cần lưu ý khi dùng Sketchup

Tài liệu tiếng Anh:

Space Tools/Select

L Draw/Line

E Tools/Eraser

T Tools/Tape Measure

B Tools/Paint Bucket

C Draw/Circle

A Draw/Arc

P Tools/Push/Pull

M Tools/Move (kết hợp với Ctrl thành copy)

Z Camera/Zoom

Shift+Z Camera/Zoom Extents

F6 Draw/Rectangle

R Tools/Rotate

Q Camera/Field of View

H View/Hidden Geometry

Ctrl+H Window/Hide Dialogs

W Plugins/Weld

F7 Draw/Polygon

F5 Draw/Freehand

Y Tools/Protractor

F Tools/Follow Me

O Tools/Offset

S View/Shadows

G Tools/Scale

Ctrl+G Edit/Make Group

Shift+T Camera/Standard Views /Top

` Camera/Perspective

Shift+F Camera/Standard Views /Front

Shift+L Camera/Standard Views /Left

Shift+R Camera/Standard Views /Right

Shift+B Camera/Standard Views /Back

D Tools/Dimensions

X Tools/Axes

Shift+X View/Reset axis (World)

F2 Tools/Section Plane

Ctrl+F Tools/Fillet

Shift+I Camera/Standard Views /Iso

U Plugins/Tube Along Path

Ctrl+R Edit/Item/Reverse Faces

Alt+R Draw/Rotated Rectangle

NGOÀI RA NẾU CÁC BẠN MUỐN TỰ ĐẶT PHÍM TẮT RIÊNG, THÌ CÁC BẠN VÀO MENU WINDOW > PREFERENCES > XUẤT HIỆN BẢNG SYSTEM PREFERENCES > CHỌN SHORTCUTS 

Ctrl+A Edit/Select All

Ctrl+C Edit/Copy

Ctrl+X Edit/Cut

Ctrl+Y Edit/Redo

Ctrl+Z Edit/Undo

Ctrl+V Edit/Paste

Ctrl+Shift+E Camera/Zoom Extents

Ctrl+N File/New

Ctrl+O File/Open…

Ctrl+P File/Print…

Ctrl+S File/Save

Ctrl+T Edit/Select None

Alt+Backspace Edit/Undo

Delete Edit/Delete

Shift+Delete Edit/Cut

Shift+F1 SketchUp/Context Help

Ctrl+Insert Edit/Copy

Shift+Insert Edit/Paste

PageDown View/Animation/Next Scene

PageUp View/Animation/Previous Scene

Ctrl+Shift+W Camera/Zoom Window