Mô hình máy bay

Mô hình máy bay

Vẽ máy bay theo hình mô tả

Máy bay được vẽ từ Top
Máy bay được vẽ từ Top

Chuẩn bị: Box: Height:50 Length:120 Width: 80

Áp lệnh Edit Mesh – chọn cấp độ Polygon, phím Ctrl thêm mặt

Áp lệnh Extrude cho mặt được chọn (Red) + Select and Uniform Scale

Phép tạo mặt mới: Rê giá trị ô giá trị của Extrude rồi trả về 0 (không thả mouse)

  (Scale trong khung nhìn Front để thấy mặt mới)
Phép tạo mặt mới: Rê giá trị ô giá trị của Extrude rồi trả về 0 (không thả mouse)
(Scale trong khung nhìn Front để thấy mặt mới)
Phép cắt mặt thành các mặt nhỏ hơn – tùy chỉnh vị trí: lệnh Cut + Snaps Toggle (Edge/Segment)
Phép cắt mặt thành các mặt nhỏ hơn – tùy chỉnh vị trí: lệnh Cut + Snaps Toggle (Edge/Segment)
Phép cắt mặt thành các mặt nhỏ hơn – tấm cắt: Slice Plane + Slice mỗi lần cắt
Phép cắt mặt thành các mặt nhỏ hơn – tấm cắt: Slice Plane + Slice mỗi lần cắt
Bo tròn các góc cạnh: MeshSmooth
Bo tròn các góc cạnh: MeshSmooth