Hiệu ứng môi trường

Hiệu ứng môi trường

Super Spray – hiệu ứng lan tỏa pháo bông

Hiệu ứng cũng là một đối tượng

Chuẩn bị:

Tại khung nhìn Front: Particle Systems / Super Spray

Mở bảng dưới cùng Load/Save Presets: Chọn FireWorksLoad

Display Until: Số lượng frame diễn hoạt của Super Spray

Gán id =1 cho Super Spray, gán màu trắng cho hiệu ứng

Thêm 1 Camera Target vào khung nhìn Top

Điều chỉnh vị trí Camera đến vị trí thích hợp

Bật khung nhìn Camera – Show Safe Frame

Đưa khung nhìn camera vào Video Post

Áp hiệu ứng Lens Effects Highlight vào, Click Setup.  Kiểm tra id được gán hiệu ứng =1 chưa?
Áp hiệu ứng Lens Effects Highlight vào, Click Setup. Kiểm tra id được gán hiệu ứng =1 chưa?
Click Add Image Output Event để xác định tên film được xuất ra

Lưu file max trước khi xuất
Click Add Image Output Event để xác định tên film được xuất ra
Lưu file max trước khi xuất
Chọn tên film, click theo từng bước, Render xem kết quả
Chọn tên film, click theo từng bước, Render xem kết quả