Diễn hoạt cơ bản

Diễn hoạt cơ bản

AutoKEY – Bài 1: tạo chuyển động đuôi chó

Chuẩn bị:

Khung nhìn Top, vẽ Pyramid

Với các thông số sau: Width: 80 cm , Depth: 60 cm, Height: 150 cm, Height Segs: 100

Áp lệnh Bend, di chuyển đến frame 15, bật AutoKey, nhập 90 mục Angle
Áp lệnh Bend, di chuyển đến frame 15, bật AutoKey, nhập 90 mục Angle
Mở bảng TrackView tạo thêm 2 key có giá trị như sau
Mở bảng TrackView tạo thêm 2 key có giá trị như sau
Xuất film từ bảng Render Setup
Xuất film từ bảng Render Setup

Bài 2: Trái đất xoay

Khung nhìn Top, tạo trái đất với kích thướt như sau

Tăng số frame cần diễn hoạt lên 220
Tăng số frame cần diễn hoạt lên 220
Cho trái đất xoay từ 0 – 220 frame, 

B1: Đưa đầu đọc đến frame 220
Cho trái đất xoay từ 0 – 220 frame,
B1: Đưa đầu đọc đến frame 220
B2: Bật AutoKey

B3: Xoay 360 độ tại khung nhìn Top, Tắt Autokey, ta được 2 key frame thay đổi tại vị trí 0 và 220
B2: Bật AutoKey
B3: Xoay 360 độ tại khung nhìn Top, Tắt Autokey, ta được 2 key frame thay đổi tại vị trí 0 và 220
Thay đổi vị trí chuyển động
Hd: Mở Graph Editors/ Track View Dope Sheet, + Chọn đúng đối tượng / hành động,
+ Chọn và di chuyển Keyframe bằng nhập giá trị
+ Di chuyển đầu đọc để xem kết quả
So sánh: Thay đổi giá trị xoay 360
So sánh: Thay đổi giá trị xoay 360
Hiện rõ đối tượng: Thêm track Visibity, them Key, đổi giá trị
Hiện rõ đối tượng: Thêm track Visibity, them Key, đổi giá trị

SETKEY – tạo chuyển động bằng cài key

Bài 3: Khối Box di chuyển theo cung đường nhất định

Yêu cầu:

Di chuyển khối Box bằng lệnh SetKey theo đường đi dạng hình vuông.

Tại mỗi đỉnh hình vuông khoảng cách di chuyển là 20 frame

Chuẩn bị:

Khung nhìn Top, tạo khối Box. Tại frame 0, Click SetKey, Click dấu +,

Tại frame 20, Đổi giá trị Move trục X là 120 cm, Click dấu +

Tại frame 40: Đổi giá trị Move trục Y là -120 cm, Click dấu +,

Tại frame 60: Đổi giá trị Move trục X là -120 cm, Click dấu +,

Tại frame 80: Đổi giá trị Move trục Y là 120 cm, Click dấu +, tắt SetKey

Click Nút Play Animation (/) để xem diễn hoạt

Bài tập lớn: Diễn hoạt Trái đất với Text: Bản Tin thời tiết

Chuẩn bị: Khung nhìn Top, Đặt Camera, Text theo vị trí

Dùng AutoKey: Text chạy 10 frame: 30 – 40

Ta có 2 cách di chuyển Keyframe:

1.Trong bảng Track View, chọn và di chuyển

2.Thanh diễn hoạt trên màn hình, di chuyển frame từ 0 đến 30 sau khi tắt AutoKey

Áp lệnh Bend cho text từ frame 40 – 50: theo thông số sau
Sau khi áp lệnh Bend, Tắt AutoKey, di chuyển keyframe từ 0 đến 40

Text xoay quanh Trái đất từ frame 51 – 80:

Di chuyển tâm Xoay Pivot về gốc tọa độ

Chọn Text, Di chuyển đầu đọc đến Frame 80,

bật AutoKey, dùng công cụ Xoay góc 360 theo trục Z,

tắt AutoKey, di chuyển Keyframe từ 0 đến 51

Text duỗi thẳng lại từ 81 – 90:

AutoKey tại frame 90 cho Bend về 0.

Kéo Keyframe của Bend đến 81.

Thêm Keyframe tại 51 của lệnh Bend,

chỉnh giá trị của nó là 90

Text chạy ra khỏi khung hình Camera từ Frame 91 – 110

AutoKey tại frame 110, dùng Move di chuyển ra khung hình.

Tắt AutoKey. Xem lại cách di chuyển sẽ không đúng.

Lý do: thiếu Keyframe. Mở bảng Track View, Shift giữ

3 Keyframe đến vị trí 91 để nhân bản. Xem lại kết quả

Xuất film cơ bản

Thay đổi nền môi trường: Rendering/Environment…

Xuất Film: Render Setup

Nội dung cần nắm vững:

Hiểu cách dùng Auto Key: Tạo Key tự động

Mở Track View: Graph Editor/Track View – Dope Sheet

Điều chỉnh các key vào vị trí tương ứng phù hợp với ý định diễn hoạt ban đầu

Tạo key mới – di chuyển đầu đọc trong màn hình Track View

So sánh kết quả với khung hình tự nhiên: Top, Front, Left, Bottom

Xuất film cơ bản