Diễn hoạt chữ chạy theo Line

Diễn hoạt chữ chạy theo Line

Làm quen với lệnh Path Deform (WSM)

Vẽ đường Line cong, 1 Cylinder với kích thướt Radius: 0.2 cm , Height: 0.7 cm

Quan trọng Height Segment: 40 . Height Segment càng cao thì độ trượt trên đường Line càng mịn

Di chuyển đầu đọc đến frame 50

Vẫn đang chọn Cylinder – Áp lệnh PathDeform

PickPath – chọn nét Line,

Move To Path

Bật AutoKey

Thay đổi giá trị Stretch: 255

Tắt AutoKey

Text chạy theo Line

Chuẩn bị:

Vẽ Line trong khung nhìn Front dạng uốn lượn

Tạo Text, áp lệnh PathDeform Binding (WSM) lên Text, Pick Path chọn Line

Move To Path – Chọn trục X

Extrude Text, đổi màu Text

Diễn hoạt bằng AutoKey: Diễn hoạt đến Frame thứ 90 sự di chuyển của text

Di chuyển đầu đọc đến Frame 90, Bật AutoKey, Di chuyển Text theo nét uốn lượn của Line đến vị trí cần dừng.

Tắt AutoKey.

Xuất Film: dùng Bảng Render Setup