Bài tập vẽ kỹ thuật AutoCAD buổi 8,9,10,11,12

Bài tập vẽ kỹ thuật AutoCAD buổi 8,9,10,11,12

Chú ý khi vẽ xong thì các em phải DIM hình theo đề bài để hoàn tất bài đó. Khi Dim làm sao cho ít trùng hình nét vẽ chính của đề bài.

Bài này sử dụng lệnh Array để xoay đường tròn

Các lệnh trong CAD thường dùng nhất

 • RO – ROTATE: Xoay đối tượng xung quanh một điểm cơ sở
 • AL – ALIGN: Căn chỉnh các đối tượng với các đối tượng khác trong 2D, 3D
 • AR – ARRAY: Sao chép đối tượng thành dãy trong bản vẽ 2D
 • B – BLOCK: Tạo Block từ những đối tượng được chọn
 • BO – BOUNDARY: Tạo đa tuyến kín
 • TR – TRIM: Cắt xén các đối tượng
 • F – FILLET: Tạo bo tròn góc
 • H – HATCH: Tạo mặt cắt, điền vật liệu cho đối tượng
 • MA – MATCHPROP: Sao chép thuộc tính của một đối tượng được chọn cho các đối tượng khác
 • O – OFFSET: Tạo các vòng tròn đồng tâm, đường thẳng song song và đường cong song song
 • SC – SCALE: Phóng to, thu nhỏ đối tượng theo một tỷ lệ nhất định
 • E – ERASE: Xóa đối tượng khỏi bản vẽ
 • CHA – CHAMFER: Vát các cạnh của đối tượng