Bài tập tự giải

Bài tập tự giải

Hoàn tất 10 bài, mỗi bài là một file php
b31.php. In ra màn hình dòng chữ “tui là học sinh đang học lập trình PHP”

b32.php
Khai báo một biến txt có giá trị 50
Ghi chú thích “đây là biến có giá trị 50” bên dưới khai báo biến

b33.php
Gán giá trị 500 cho biến txt rồi in ra màn hình

b34.php
Cộng thêm 400 cho biến txt rồi in ra màn hình

b35.php
In ra màn hình chuỗi dấu * có hình dạng sau:
hình 1
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

hình 2:
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

b36.php
Cho bảng phụ cấp như sau
Nếu GĐ – phụ cấp 500 đ
Nếu TP – phụ cấp 300 đ
Nếu NV – phụ cấp 100 đ
Viết câu lệnh switch case in ra câu “tôi được 300 đ” khi biến x có giá trị TP

b37.php
Cho biến k = 40000
Nếu k< 50000 in ra tôi ăn cơm sườn
Nếu k > 50000 in ra tôi ăn hủ tiếu
Dùng câu lệnh IF… ELSE in ra kết quả

b38.php
Cho biến o có giá trị là chuỗi “Hôm nay là “
biến p có giá trị chuỗi “Thứ Năm”
Thực hiện việc nối tiếp chuỗi 2 biến trên và in ra biến u

b39.php
Viết một hàm “abc” có giá trị là chuỗi “Sắp được điểm 9”
Gọi lại hàm này và in ra màn hình

b40.php
Biến x có giá trị chuỗi là “Cuối tuần được nghỉ học”
in ra màn hình biến x có kích thướt chữ lớn, màu xanh lá cây