Bài 1: Cài đặt WAMP và làm quen với PHP

Bài 1: Cài đặt WAMP và làm quen với PHP

Wamp là gì ?

WAMP là viết tắt của Windows Apache MySQL PHP, nó là một môi trường phát triển web cho phép người dùng phát triển và kiểm thử các ứng dụng web trên hệ điều hành Windows.

WAMP bao gồm các thành phần cơ bản của một ứng dụng web, bao gồm:

 • Windows: Hệ điều hành Windows
 • Apache: Phần mềm máy chủ web Apache, là một phần mềm mã nguồn mở để phục vụ các trang web
 • MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép lưu trữ và truy xuất các dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng web.
 • PHP: Ngôn ngữ lập trình PHP, là một ngôn ngữ lập trình phía server cho phép phát triển các ứng dụng web động.

Với WAMP, người dùng có thể cài đặt và cấu hình các thành phần này trên máy tính cá nhân của mình, tạo môi trường phát triển và kiểm thử các ứng dụng web trên hệ điều hành Windows một cách dễ dàng. WAMP cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan cho phép người dùng cấu hình và quản lý các thành phần của môi trường phát triển web này.

WAMP được tải tại website https://www.wampserver.com/en/ để cài đặt tại máy tính của người học.

Bắt đầu đến với lập trình PHP cơ bản từ những bài tập đơn giản dễ hiểu

Bài tập 1 – viết một đoạn câu đơn giản bằng PHP

<?php
echo "PHP là môn học lập trình website dễ học nhất";
?>

Bài tập 2 – Sử dụng biến txt để in ra dòng chữ I love PHP

<?php
$txt = "PHP";
echo "I love $txt!";
?>

Bài tập 3 – in ra 3 dòng Xin chào, mỗi dòng xuống hàng

<?php
ECHO "Xin chào<br>";
echo "Xin chào<br>";
EcHo "Xin chào<br>";
?>

Bài tập 4 – in ra dòng chữ Xe hơi của tôi có màu đỏ

<?php
$color = "đỏ";
echo "Xe hơi của tôi có màu " . $color . "<br>";
echo "Xe hơi của tôi có màu " . $COLOR . "<br>";
echo "Xe hơi của tôi có màu " . $coLOR . "<br>";
?>

Bài tập 5 – viết một đoạn chú thích trong PHP

<?php
// kiểu chú thích thứ 1


# kiểu chú thích thứ 2

/*
kiểu chú thích thứ 3
*/

?>

Bài tập 6 – viết chú thích trong khi tính toán

<?php
// có thể chú thích trong khi tính giá trị cho biến x
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

Bài tập 7 – in ra 3 biến, 1 biến kiểu chuỗi, 2 biến kiểu số học

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;

echo $txt;
echo "<br>";
echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

Bài tập 8 – chèn biến chuỗi vào chuỗi

<?php
$txt = "Vũng Tàu";
echo "Tôi thích đi chơi ở " . $txt . " quá";
?>

Bài tập 9 – cộng 2 số bằng biến

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>

Bài tập 10 – viết hàm in ra dòng chữ “Xin chào thế giới”

<?php
function conmoiradoi() {
  echo "Xin chào thế giới";
}

conmoiradoi(); // gọi hàm ra
?>

Bài tập 11 – Phạm vi biến toàn cục

<?php
$x = 5; // biến toàn cục đặt ở đây

function tuixach() {
             // chèn biến x vào trong hàm
             echo "<p>Trong túi số 1 có số : $x</p>";

             echo "<p>Trong túi số 2 có số ".$x." không? </p>";
}
tuixach();

echo "<p>Trong túi số 3 có số : $x</p>";
?>

Bài 12 – Biến cục bộ

<?php
function tuixach() {
             // chèn biến x vào trong hàm

             $x = 5; // biến cục bộ đặt ở đây
             echo "<p>Trong túi số 1 có số : $x</p>";

             echo "<p>Trong túi số 2 có số ".$x." không? </p>";
}
tuixach();

echo "<p>Trong túi số 3 có số : $x</p>";
?

Bài tập 13 – Phạm vi biến cục bộ

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function kiemtra() {
  global $x, $y;
  $y = $x + $y;
}

kiemtra();
echo $y;
?>

Bài 14

<?php
  function myTest(){
    static $x = 1;
    echo $x;
    $x++;
    echo "<br>";
  }

  myTest();
  myTest();
  myTest();
  myTest();
  myTest();

  // nếu không có từ static thì biến x sẽ lấy giá trị ban đầu và lặp lại theo số lần gọi hàm
?>

Bài 15 – Nối chuỗi

<?php
  echo "<h2>Hôm nay là thứ mấy ? </h2><br>";
  echo "<h1 style ='color:red;'>dạ là thứ tư!</h1> <br>";
  echo "vậy ","tính ","học ","hay ","đi ","chơi ","để ","thầy ","cho ","nghỉ?";
?>

Bài 16 – đàm thoại với chuỗi

<?php
$bienx = "Ê, thằng kia <br>";
$bieny = "cho tao mượn cái xe máy";
$bienw = "chi vậy?";
$bienz = "đi cầm chứ chi";
$bienu = "Mày tính cầm bao nhiêu tiền?";
$bient = "Nói lớn lên coi";
$bieng = "Tổ cha mày";

$biens = 5000000;
$bienq = 7000000;

echo "<h1 style='color:red;'>".$bienx."</h1><br>";
echo "<h1 style='color:blue;'>".$bieny."</h1><br>";
echo "<h1 style='color:green;'>".$bienw."</h1><br>";
echo "<h1 style='color:orange;'>".$bienz."</h1><br>";

echo "<br>".$bienu."<br>";
echo $biens + $bienq;

echo "<br>".$bient."<br>";
echo "<h1 style='color:red;'>".number_format($biens + $bienq)." triệu đồng</h1><br>";
echo "<h1 style='color:purple;'>".$bieng."</h1>";
?>

Bài 17 – Nối chuỗi

<?php
  // trong bài này, chúng ta sẽ học phép nối chuỗi
  // chuỗi là các câu, từ, đoạn văn bản

  $x = "Tôi đi vào quán bán hủ tiếu";
  $y = "mà lại tính ăn hột vịt lộn";

  echo $x;
  echo "<br>";
  echo $y;
?>

Bài 18 – xác định loại kiểu

<?php
  $x = 9999;
  var_dump($x); // in ra kiểu x
  // kiểu int có giá trị từ -2.1tỷ đến + 2.1 tỷ 

  echo "<br>";

  $y = 10.800;
  var_dump($y);
  // kiểu float là kiểu có dấu chấm thập phân

  echo "<br>";

  $loaitien = array("VNĐ","USD","Âm phủ");
  var_dump($loaitien);
?>

Bài 19 – đảo chuỗi

<?php 

  $x = "Hom nay tui nghi hoc";

  echo strlen($x);
  echo "<br>";

  echo strlen("de di choi");
  echo "<br>";

  echo str_word_count($x);
  echo "<br>";
  echo str_word_count("o Ha Noi");

  echo "<br>";
  echo strrev($x);
  echo "<br>";
  echo strrev("dao nguoc chu");
  // có chửi ai thì nhớ hàm này
?>

Bài 20 – thay thế chuỗi

<?php
  $x = "Hôm qua tui ăn nhiều quá";

  // tìm từ ăn ở vị trí thứ mấy từ trái sang phải
  echo strpos($x,"ăn"); // ra số 13 là đúng

  echo "<br>";
  $x = "Ê, Cho tui tô cháo";
  echo $x;
  echo "<br>";
  echo str_replace("tô cháo", "tô hủ tiếu", $x); // thay thế từ tô cháo thành tô hủ tiếu

  echo "<br>";
  $y = "Ê, đầu bò";
  echo $y."<br>";
  echo str_replace($y,"cái đầu mày", $y);
?>

Bài 21 – in số pi và các hàm với số nguyên

<?php
  echo pi(); // in ra số pi

  echo "<br> Tìm số nhỏ nhất trong dãy số <br>";
  echo min(12,9,45,32,76,99,129,2);
  echo "<br> Tìm số lớn nhất trong dãy số <br>";
  echo max(12,9,45,32,76,99,129,2);

  echo "<br> Đổi dương cho số âm <br>";
  echo abs(-8.9);
  
  echo "<br>tính căn của 64 <br>";
  echo sqrt(64);

  echo "<br>làm tròn số 1.3<br>";
  echo round(1.3);

  echo "<br>làm tròn số 1.7<br>";
  echo round(1.7);

  echo "<br>Tạo một số ngẫu nhiên<br>";
  echo rand();

  echo "<br>Tạo một số ngẫu nhiên trong một khoảng<br>";
  echo rand(90,100); // sẽ in ra các con số ngẫu nhiên trong khoảng 90 đến 100
?>

Bài 22 – Gọi hàm

<?php

define ("X23", "đầu dê treo thịt chó");
echo X23;

echo "<br>in danh sách<br>";
define ("loaixe",[
  "xe đạp",
  "xe ngựa",
  "xe hơi",
  "xe lửa",
  "xe gắn máy",
  "xe điện"
]);

echo loaixe[2]; // in ra xe hơi

echo "<br><br><h2 style='color:red;'>bài gọi hàm</h2><br>";
define ("X23", "đầu dê treo thịt chó");
function chui(){
  echo X23;
}

echo "<br>----------------- bắt đầu chửi ----------------<br>";
chui();
echo "<br>";
chui();
echo "<br>";
chui();
?>

Bài 23 – toán tử tính toán

<?php

echo "Các toán tử trong khi tính toán gồm có + , - , *, /, % chia lấy số dư <br>";
$x = 5;
$y = 10;

$r = 13;

echo "phép tính cộng 5 với 10<br>";
$z= $x + $y;
echo $z;

echo "<br> phép tính trừ 5 với 10<br>";
$k= $x - $y;
echo $k;

echo "<br> phép tính nhân 5 với 10 <br>";
$m= $x * $y;
echo $m;

echo "<br> phép tính chia 10 với 5 <br>";
$o= $y/$x;
echo $o;

echo "<br> phép tính chia lấy dư 13 với 10 <br>";
$q= $r%$y;
echo $q;

?>

Bài 24 – Phép gán

<?php
 echo "<h1 style='color:blue;'>Các phép gán</h1><br>";

 $x = 0;
 $y = 10;

 echo "Gán giá trị y cho x <br>";
 $x = $y;
 echo $x;

echo "<br> x+=y có nghĩa là x = x + y <br>";
 $x+=$y;
 echo $x;

 echo "<br> x-=y có nghĩa là x = x - y <br>";
 $x-=$y;
 echo $x;

echo "<br> x*=y có nghĩa là x = x * y <br>";
 $x*=$y;
 echo $x;

 echo "<br> x/=y có nghĩa là x = x / y <br>";
 $x/=$y;
 echo $x;

 echo "<br> x%=y có nghĩa là x = x % y <br>";
 $x%=$y;
 echo $x;

?>

Bài 25 – phép so sánh

<?php
  echo "<h1 style='color:green;'>Bài vòng lặp kiểm tra và phép so sánh </h1> <br>";

  echo "Phép so sánh bằng ==, nếu 2 số bằng nhau thì cho giá trị true (đúng), nếu 2 số không bằng nhau thì cho giá trị fault (sai)<br><br><br>";

  $x = 5;
  $y = 20;
  $k = 5;

  if($x==$y)
    echo "số 5 bằng số 20";
  else
    echo "số 5 không bằng số 20";
  
  echo "<br><br>----------------------------------------------------------<br>";
  echo "<p style='color: purple;'>Phép so sánh khác !=, nếu 2 số khác nhau thì cho giá trị true (đúng), nếu 2 số bằng nhau thì cho giá trị fault (sai)</p>";
  if($x!=$y)
    echo "số 5 khác số 20";
  else
    echo "số 5 không khác số 20";
?>

Bài 26 – so sánh lớn hơn hoặc bằng

<?php
echo "Phép so sánh lớn hơn ><br>";
$x = 10;
$y= 20;
$q = 10;

if ($y>$x)
  echo "biến y lớn hơn biến x";
else
  echo "biến y nhỏ hơn biến x";
//-----------------------------------------------------
echo "<br>Phép so sánh lớn hơn hoặc bằng >= <br>";
if ($x>=$q)
  echo "biến x lớn hơn hoặc bằng biến q";
else
  echo "sai rồi";
//----------------------------------------------------
// tương tự cho phép <, <=

?>

Bài 27 – tăng giảm đơn vị

<?php
// Bài tăng giảm 1 đơn vị
$x = 5;
++$x;
echo $x; // 

echo "<br>------------<br>";

$y = 10;
$y++;
echo $y;
?>

Bài 28 – biểu thức so sánh If

<?php
$t = 9;
if ($t <10)
  echo "biến t nhỏ hơn 10";
else
  echo "biến t lớn hơn 10";
?>

Bài 29 – so sánh thêm điều kiện

<?php
$k = date("H");
if($k < "10"){
  echo "Chào buổi sáng";
}elseif($k < "20"){
  echo "Chào buổi chiều";
}else{
  echo "Chào buổi tối";
}

?>

Bài 30 – biểu thức so sánh Switch

<?php
$mau_tui_thich="xanh";

switch($mau_tui_thich){
  case "đỏ":
    echo "Màu tui thích là màu đỏ";
    break;
  case "xanh":
    echo "Màu tui thích là màu xanh";
    break;
  case "vàng":
    echo "Màu tui thích là màu vàng";
    break;
  case "tím":
    echo "Màu tui thích là màu tím";
    break;
  case "nâu":
    echo "Màu tui thích là màu nâu";
    break;
  default:
    echo "Tui chẳng thích màu nào cả";
}
?>