Bài tập Excel cơ bản

Bài tập Excel cơ bản

Excel là một trong những phần mềm quan trọng nhất trong bộ công cụ văn phòng nổi tiếng Microsoft Office. Excel cho phép thao tác tính toán với dữ liệu dạng bảng hai chiều (dòng – cột) cho phép xây dựng các công thức tính toán hàng loạt bằng việc kết hợp các hàm (function) có sẵn với các loại dữ liệu khác nhau.

Excel còn được tích hợp chức năng cho phép xây dựng các loại biểu đồ từ các nguồn dữ liệu được chọn (gần như hầu hết các loại biểu đồ bạn gặp đều có thể tạo bằng excel).

Và còn rất nhiều các chức năng khác được tích hợp sẵn trên excel như sắp xếp, lọc, định dạng hiển thị theo điều kiện, biến đổi dữ liệu… các chức năng dùng chung cho các phần mềm trong bộ công cụ Office như Vẽ véc tơ, in ấn, định dạng chữ, chèn ảnh, kiểm tra lỗi chính tả, bảo mật dữ liệu bằng mật khẩu, …

Bài tập 1 

Bài tập 1 excel cơ bản

Bài tập 2

bài tập 2 excel cơ bản

Bài tập 3

Bài tập 4

Bài tập 5

Bài tập 6

Bài tập 7

Bài tập 8

Bài tập 9

Bài tập 10

Bài tập 11

Bài tập 12

Bài tập 13

Bài 14

Bài tập 15

Bài tập 16

Bài tập 17

Bài tập 18

Bài tập 19

Bài tập 20